ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TRACES

H Αrt in Progress πιστή στο έργο της για καινοτομία, ανάπτυξη και εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής μέσω του σύγχρονου πολιτισμού, συμμετέχει στο πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας ΤRACES «ΤRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem».

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Η Art in Progress θα βοηθήσει νέες ομάδες με όραμα και καινοτόμες ιδέες για την πολιτισμική αναγέννηση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση της μέσα από την εμπειρία της στην διοργάνωση των Διεθνών Φεστιβάλ ArtWalk και RE-culture.

Είναι οι πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες ο κλάδος που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε;
Έχετε μια «φρέσκια» ιδέα και θέλετε να της δώσετε μορφή;
Θέλετε να μάθετε τις ευκολίες και τις δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια;

Αν ναι, τότε διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω πρόσκληση, «κατεβάστε» και συμπληρώσετε την αίτηση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docdro.id/eWyNGL4


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

TRACES – TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020


Σύντομη περιγραφή του έργου TRACES

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο – TRACES, το οποίο εγκρίθηκε στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Innovation and Competitiveness”, Ειδικός Στόχος 1.2 – “Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area”.

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:

 • University of Salento
 • Technopolis Science and Technology Park Scrl
 • Creative Apulia Cluster Association
 • Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιμελητήριο Αχαΐας

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, της προαγωγής της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας ως συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ενισχύοντας την συνέργεια με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς και με φορείς που αντιπροσωπεύουν την τετραπλή έλικα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τομέα και την διεθνοποίησή του.

Το έργο θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και που αποτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού τους ως κινητήρια δύναμη μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του TRACES οι Περιφέρειες Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ενεργοποίηση ενός προγράμματος επιτάχυνσης για την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των επιχειρηματιών στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν 10 Τοπικά Atelier, που θα λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, 5 στην Απουλία και 5 στη Δυτική Ελλάδα.

Τα Τοπικά Atelier θα λειτουργήσουν μέσα σε ήδη υπάρχουσες δομές που θα επιτρέψουν έτσι μια πορεία προς τη δική τους οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα. Το καθένα θα αποτελείται από μια μικρή ομάδα που θα έχει την ικανότητα να παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες στην τοπική δημιουργική βιομηχανία μέσα από ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για τη διατήρηση της ανάπτυξής τους. Κάθε Atelier θα παρέχει υποστήριξη σε 5 δημιουργικούς επιχειρηματίες.

Περιγραφή Περιεχομένου του Παραδοτέου
D5.5.3 TRACES delivered for the 50 creative ideas and business projects selected.

Στο πλαίσιο του έργου TRACES, το Επιμελητήριο Αχαΐας στοχεύει στην ανάπτυξη και ενεργοποίηση 5 (πέντε) Τοπικών Εργαστηρίων Επώασης με Δυνατότητες Παροχής Υπηρεσιών Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Atelier) για την στήριξη της δημιουργίας και την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ/νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα 5 Ateliers στο πλαίσιο του έργου TRACES αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επώασης/επιτάχυνσης που έχει ορισθεί από τους εταίρους του έργου TRACES όσον αφορά το είδος, τα χαρακτηριστικά και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε 5 δημιουργούς ή επιχειρήσεις για κάθε ένα από τα επιλεχθέντα Atelier (συνολικά θα επιλεγούν 25 επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης, τα Atelier μέσω του προγραμματισμού και της παροχής υπηρεσιών θα ενεργούν ως οργανωτική και διοικητική γραμματεία (οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν: υποδοχή των υποψήφιων επιχειρηματιών και χρηστών υπηρεσιών, υλικοτεχνική υποστήριξη, επικοινωνία, συμπληρωματικές δραστηριότητες κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Αχαΐας θα υλοποιήσει το πρόγραμμα επιτάχυνσης του TRACES.
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υιοθετήσει κάθε Atelier το οποίο:

 1. Απευθύνεται στους τοπικούς δημιουργούς και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται είτε σε δημιουργούς (φυσικά πρόσωπα) είτε σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν μια δημιουργική ιδέα και επιθυμούν να ωριμάσουν τη ιδέα τους και να πραγματοποιήσουν μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάθε ιδέα υποστηρίζεται από ένα δημιουργό ή μια ομάδα δημιουργών ή από μια επιχείρηση με τη δική της ομάδα.
 2. Αποτελεί μια επιλεκτική διαδικασία, όπου τα τοπικά Atelier αξιολογούν τις ιδέες πριν γίνουν αποδεκτές.
 3. Είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ωρίμανσης της ιδέας και όχι προσανατολισμένο σε μια διαδικασία. Παρέχει υποστήριξη σε δημιουργούς που επιθυμούν πραγματικά να δημιουργήσουν μια επιχείρηση και όχι σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό έργο.
 4. Έχει συγκεκριμένο χρόνο και διάρκεια. Συμμετέχει στις τοπικές κοινότητες και τα τοπικά στελέχη εμπλέκουν τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς κατά τη διαδικασία επιλογής και κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης.
 5. Είναι πρακτικό.
 6. Διατηρεί στενές σχέσεις με τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η φιλοσοφία υποστήριξης της δημιουργικής επιχειρηματικότητας
Το πρόγραμμα επιτάχυνσης TRACES έχει σχεδιασθεί βάσει του παρακάτω πλάνου:

Διέγερση

Επιλογή Εκπαίδευση Υποστήριξη Αποφοίτηση
Ενημέρωση των δημιουργικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες του προγράμματος επιτάχυνσης τουTRACES Διενέργεια προγράμματος επιλογής 25 δημιουργικών επιχειρήσεων (5 σε κάθε Atelier) Ίδρυση Ακαδημίας Δημιουργικής επιχειρηματικότητας που θα παρέχει βασικές επιχειρηματικές
δεξιότητες
Εξατομικευμένη υποστήριξη – Ομαδικές συγκεντρώσεις Διασύνδεση των ωφελούμενων επιχειρήσεων και μετά το πέρας του έργου

Πιο αναλυτικά,

1. Διέγερση
Η φάση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές δημιουργικές δράσεις να έχουν περισσότερο επιχειρηματικό χαρακτήρα και να μεταφέρουν τις ανάγκες υποστήριξής τους στα τοπικά Atelier. Τα τοπικά Atelier θα πρέπει να ενεργούν ως τοπικοί φορείς «εμψύχωσης» για τους δημιουργούς, ώστε να ξεκινήσουν να σκέφτονται ότι η δουλειά τους μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω της απόκτησης μιας πιο επιχειρηματικής νοοτροπίας. Αυτή η ενέργεια θα τροφοδοτήσει το βασικό συστατικό των τοπικών Atelier, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη ενός δίαυλου start-up ιδεών. Η δράση αυτή αφορά τα Αtelier.

2. Επιλογή των δημιουργικών ιδεών
Τα Atelier θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε μόνο 5 επιχειρηματικές ιδέες ή επιχειρήσεις το καθένα. Το όριο αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης (με ένα email) στο τοπικό Atelier, το οποίο θα ζητάει από τους υποψηφίους να συμπληρώσουν ένα έντυπο με τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

 • Επωνυμία της εταιρείας
 • Τοποθεσία της επιχείρησης
 • Λογότυπο (εάν υπάρχει)
 • Ιστοσελίδα (εάν υπάρχει)
 • Περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας
 • Ομάδα Εργασίας
  • Ονόματα και ρόλοι
  • Παραδείγματα για το πώς η ομάδα έχει εργαστεί στο παρελθόν και τα επιτεύγματά της
  • Γιατί η ομάδα είναι κατάλληλη για το εύρος της εφαρμογής
 • Ενδεικτικά ερωτήματα αγοράς
  • Τι πρόβλημα θέλετε να λύσετε
  • Ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί πελάτες σας
  • Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας
  • Πώς νομίζετε ότι θα κερδίσετε χρήματα
 • Εκτέλεση
  • Έχετε ήδη ξεκινήσει; Εάν όχι, πότε νομίζετε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε αποτελεσματικά
  • Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας (τοπικές, εθνικές διεθνείς);
 • Προσδοκίες
  • Τι περιμένετε από τα Τοπικά Atelier
  • Πώς θα συμβάλλετε στην κοινότητα στα Τοπικά Atelier
 • Στόχοι
  • Ποιοι είναι οι 3 κορυφαίοι στόχοι που θέλετε να επιτύχετε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης


3. Εκπαίδευση
Στο πλαίσιο αυτής της φάσης προβλέπεται η έναρξη εκπαίδευσης της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας που θα παρέχει βασικές δεξιότητες στους δημιουργούς που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του έργου TRACES που θα δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες που υποστηρίζουν τις επιλεγμένες ιδέες να έχουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες ανάπτυξης και διαχείρισης που μπορούν να εφαρμόσουν αναπτύσσοντας τη δική τους ιδέα.

Τα θέματα είναι (ενδεικτικά αναφέρονται):

 • Ενίσχυση δημιουργικής ταυτότητας
 • Βασικά στοιχεία management
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός, εφαρμογή και κατακύρωση
 • Πελατειακές σχέσεις
 • Χρηματοδότηση της εταιρείας
 • Crowdfunding: δημιουργία της κατάλληλης εκστρατείας
 • Ιδρυτές και θέματα ομάδας
 • Marketing και πωλήσεις

Κάθε ομάδα, που υποστηρίζει μια δημιουργική ιδέα θα λάβει προσαρμοσμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας.

Κάθε ιδέα και ομάδα που θα γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του TRACES, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθεί τις συνεδρίες εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτρέψει στην κάθε ομάδα και στην ιδέα της να προχωρήσει γρήγορα στο πρόγραμμα αλλά και στο προσωπικό εκπαίδευσης να κατανοήσει ξεκάθαρα την πρόοδο που έχει σημειωθεί, για την καλύτερη διοχέτευση της αναγκαίας υποστήριξης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως:

 • Προσανατολισμός προς τα επόμενα βήματα για την οργάνωση και υλοποίηση ορόσημων (milestones) και βασικών δεικτών διαδικασιών και επιδόσεων.
 • Ορισμός των επαγγελματικών υπηρεσιών που απαιτούνται κατά την πορεία επιτάχυνσης που έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας στο πλαίσιο του έργου
 • Οργάνωση επαφών και διασυνδέσεων με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης των εταιρειών.
 • Υποστήριξη στα ατομικά ζητήματα που αφορούν την κάθε ομάδα.


4. Υποστήριξη
Για την υποστήριξη των ιδεών θα διοργανώνονται ομαδικές συνεδριάσεις για τα μέλη του προγράμματος επώασης. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει την πρόοδο της επιχείρησής της στις υπόλοιπες ομάδες, τα μέλη της οποίας θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία όσον αφορά συμβουλές και προτάσεις.

Η κάθε ομάδα ή ο κάθε δημιουργός θα πρέπει να παρουσιάζει για 15 λεπτά την εξέλιξη της ιδέας ή της επιχείρησής του και στη συνέχεια θα ακολουθούν σχόλια και ερωτήσεις για άλλα 15 λεπτά

Στις ομαδικές συνεδριάσεις εκτός από τα μέλη της ομάδας θα μπορούν να συμμετέχουν ενδεικτικά οι εξής: επιτυχείς δημιουργικοί επιχειρηματίες, οι εταίροι του έργου TRACES (κατά τη διάρκεια του έργου), βασικοί συντελεστές των τοπικών και περιφερειακών βιομηχανιών δημιουργίας, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπρόσωποι του τοπικού χρηματοπιστωτικού τομέα, άλλοι φορείς σχετικοί που θα προκύψουν κατά την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

Επιπλέον των ομαδικών συναντήσεων κάθε υποστηριζόμενος επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα μέλη των τοπικών Atelier σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, σχετικά με τις βασικές επιτυχίες και τις αδυναμίες της λειτουργίας του. Οι συναντήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται περίπου μία φορά το μήνα και να συγκεντρώνουν τους δημιουργικούς επιχειρηματίες όλων των τοπικών Atelier σε μία ομαδική συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής της Ακαδημίας, για να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας. Οι συναντήσεις πρέπει να συντονίζονται από το προσωπικό των τοπικών Atelier. Κάθε τοπικό Atelier θα πρέπει να διοργανώσει μια τέτοια συνάντηση. Συνολικά θα πρέπει να γίνουν από 2 ως 5 ομαδικές συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν όλα τα μέλη των τοπικών Atelier, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της δράσης.

Ο συντονισμός μεταξύ των 5 τοπικών Atelier είναι καθοριστικός και παρέχεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Οι ομαδικές συγκεντρώσεις έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη λειτουργία και την εκπαίδευση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών.

Ο κεντρικός συντονισμός επιτρέπει επίσης την συνεχή συλλογή δεδομένων που θα οδηγήσουν σε μια γενική αξιολόγηση της διαδικασίας επιτάχυνσης καταδεικνύοντας τη συνέχιση (ή όχι) του ίδιου του προγράμματος.


5. Διασύνδεση
Μετά τη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα τοπικά Atelier θα προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης στους δημιουργικούς επιχειρηματίες και τις ομάδες που μόλις ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιτάχυνσης. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, όπως:

 1. Logistics: δυνατότητα για τους αποφοίτους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του τοπικού εργαστηρίου (συνεργασία).
 2. Κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων και ευκαιριών που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης επιτυχημένων δημιουργικών εταιρειών, όπως:
  • Συμμετοχή σε συγκεκριμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τις δημιουργικές κοινότητες.
  • Υποστήριξη διεθνοποίησης για πρόσβαση στη διεθνή αγορά (πιλοτικά μέσω των Ιταλών εταίρων του TRACES)
  • Πρόσβαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα
 3. Πρόσβαση σε κατάλογο παροχών υπηρεσιών (π.χ. λογιστών και δικηγόρων) που έχουν σχέση με τα τοπικά Atelier και εξειδικεύονται στην εξυπηρέτηση των δημιουργικών κοινοτήτων.

Το στοιχείο αυτό, μολονότι δεν εμπίπτει άμεσα στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η μελλοντική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Μακροπρόθεσμα το έργο στοχεύει να αναπτύξει πειραματικά ένα ευρύ μοντέλο επώασης/ επιτάχυνσης με σκοπό να δώσει ώθηση σε ένα σταθερό δίκτυο τοπικών δομών, που θα λειτουργούν ως κόμβοι για τη συγκέντρωση δημιουργικών ενεργειών και ιδεών των περιοχών συμμετοχής του έργου, με τη μετατροπή τους σε δημιουργικές επιχειρήσεις παρέχοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής.

Τα Τοπικά Atelier
Μετά από την ολοκλήρωση της ανοικτής διαδικασίας επιλογής των Τοπικών Atelier προέκυψαν οι παρακάτω 5 δομές:

1. Art in Progress
Η Art in Progress είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με αντικείμενο τον πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 17 Ιουλίου του 2011 στο πρωτοδικείο Πατρών και δραστηριοποιείται στην Πάτρα.
Επικεντρώνεται στην διοργάνωση εικαστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων με κυρίαρχο στόχο την επαφή του πατρινού πληθυσμού με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πολιτιστική – πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης.
Μέσω των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της, την εμπιστοσύνη της στην κοινωνία των πολιτών, την συμμετοχή και ενεργοποίηση των ενεργών πολιτών, η Art in Progress έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις σημαντικότερες σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις στην Πάτρα, να διοργανώσει περισσότερα από 150 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς προσβλέπει και στην ευρύτερη οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου. Αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της αποτελούν κυρίως οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιμόρφωση των παιδιών, την συμμετοχή των νέων, του συνόλου των πολιτών χωρίς διακρίσεις καθώς και με ιδιαίτερη ευαισθησία εργάζεται στην ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης.
Επικοινωνία:
Χρήστος Αλεξίου +30 6941425710
Κλεομένης Κωστόπουλος
Πεισιστράτου 1, Πάτρα, T.: +30 2610 339743, info@artinprogress.eu, www.artinprogress.eu

2. POS4Work
Το POS4WORK, ιδρύθηκε το 2016 και δημιούργησε τον πρώτο χώρο συνεργασίας (co-working space) της Πάτρας. Αποτελεί ένα κόμβο καινοτομίας και θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων με συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, Πρεσβείες άλλων χωρών και επενδυτικά σχήματα. Το POS4WORK απευθύνεται σε ομάδες/εταιρείες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση (mentoring) στους εξής άξονες:

 • Soft skills(team building, negotiation, presentation skills)
 • Business Development
 • Marketing / Sales
 • Product Development
 • Branding

Επικοινωνία:
κ. Νάσος Κοσκινάς,
Δημ. Γούναρη 69, Πάτρα, +30 2611 101015, pos4work@gmail.com, www.pos4work.gr

3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) είναι ένα από τα έξι Πάρκα Επιστήμης και Τεχνολογίας (STP) που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Για περισσότερα από 15 χρόνια, το ΕΠΠ υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων, τεχνολογικά βασισμένων εταιρειών σε διάφορους τομείς όπως οι ΤΠΕ, η βιοτεχνολογία, η καθαρή ενέργεια και άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην οικονομία της γνώσης. Στο ΕΠΠ στεγάζονται σήμερα περίπου 30 εταιρείες, ενώ απασχολούνται καθημερινά περισσότερα από 120 άτομα υψηλού επιστημονικού μορφωτικού επιπέδου.
Μέσω επιτυχημένων συνεργασιών, το ΕΠΠ δημιουργεί μια σύγχρονη, καινοτόμο επιχειρηματική ζώνη, που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το “νέο αναπτυγμένο καινοτόμο, οικονομικά παραγωγικό περιβάλλον”. Μια τέτοια προσέγγιση διευκολύνει και κινητοποιεί τόσο πρόσθετες όσο και εναλλακτικές, νέες οικονομικές, παραγωγικές και εποικοδομητικές δυνάμεις στην περιοχή.
Παράλληλα το ΕΠΠ επιδιώκοντας να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπικής και μακροπρόθεσμα εθνικής οικονομίας, υλοποιεί ουσιαστικές αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια της αποστολής του. Συγκεκριμένα:
Technology Transfer Office (TTO) Orange Grove Patras (OGP) Innovation HUBs
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Proof-of-Concept
ΟΒΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΠΑΤΡΑ CERN – BUSSINESS INNOVATION CENTER
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: www.psp.org.gr
Επικοινωνία: κα Βίκυ Τομαρά
Σταδίου Ρίο Πάτρας, +30 2610 911556, info@psp.org.gr, tomara@psp.org.gr

4. ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Το «Λιθογραφείον» είναι ένας ανοιχτός πολυχώρος τέχνης που λειτουργεί ως Θέατρο, ως χώρος παροχής πολιτιστικής εκπαίδευσης και ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνικών θεαμάτων. Στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1939, χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, στο κέντρο της Πάτρας, και απευθύνεται σε καλλιτέχνες και πολιτιστικές ομάδες, σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους πολιτιστικών προγραμμάτων, σε κοινό πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε στελέχη δημιουργικών επιχειρήσεων και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το «Λιθογραφείον» διατηρεί σταθερή συνεργασία με την εταιρεία «Mosaic//Πολιτισμός και δημιουργικότητα» σε θέματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον δημιουργικό κλάδο (δικτύωση, εξωστρέφεια, ανάπτυξη κοινού), καθώς και σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επικοινωνία: κ. Θεοφάνης Δίπλας
Επικοινωνία:
Μαιζώνος 172Β, Πάτρα, +30 2611 810516, +30 2610 328394, lithografeion2000@gmail.com

5. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ο κ. Σταθόπουλος με την ατομική του επιχείρηση και μια ομάδα «ανήσυχων» ανθρώπων δραστηριοποιείται στον κλάδο των καλλιτεχνικών κατασκευών. Βασικό τους «πιστεύω» η αισθητική, η οποία πρέπει να μας ακολουθεί σε κάθε βήμα. Στόχος της ομάδας είναι να αποτυπώνει με ευρηματικότητα και σε κάθε μορφή τέχνης τις ανάγκες ενός χώρου, είτε πρόκειται για βιτρίνα καταστήματος, ή τη διακόσμηση ενός χώρου, είτε για τη διαμόρφωση ενός ολόκληρου θεματικού πάρκου, χρησιμοποιώντας υλικά ποιοτικά, ανθεκτικά και φιλικά στο περιβάλλον.
Επικοινωνία: κ. Αριστείδης Σταθόπουλος
Αναπάυσεως και Τσιμπρή – Παραλία Πατρών, +30 2610322250, aristidis.stathopoulos@gmail.com


Η πρόσκληση επιλογής των επιχειρήσεων που θα εκπαιδευτούν
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε τοπικούς δημιουργούς του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας καθώς και σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου με έμφαση στην καινοτομία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται, στα τοπικά Atelier που επιθυμούν να εκπαιδευτούν το αργότερο έως τις 24 Ιανουαρίου 2020.

 Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Χρονοδιάγραμμα
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 από τις δομές εκπαίδευσης (τοπικά Atelier) στους χώρους που διαθέτουν.

Κριτήρια Επιλογής των Επιχειρήσεων
Κάθε τοπικό Atelier θα επιλέξει 5 επιχειρήσεις ή τοπικούς δημιουργούς που θα εκπαιδευτούν. Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στην καινοτομία της δραστηριότητας, στην ωριμότητα υλοποίησης του εγχειρήματος και στην σύσταση της ομάδας εργασίας.

Πιο αναλυτικά:

 1. Θα πρέπει ο υποψήφιος δημιουργός να τεκμηριώνει τα στοιχεία που καθιστούν την δραστηριότητά του καινοτόμα σε σχέση με τον κλάδο.
 2. Η ωριμότητα υλοποίησης ενός δημιουργικού εγχειρήματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή. Επομένως τα βήματα ωρίμασης σχετικά με την υλοποίηση ενός δημιουργικού εγχειρήματος αλλά και η ανταπόκριση που αυτό έχει θα πρέπει να αναλυθούν από τον υποψήφιο.
 3. Η σύσταση της ομάδας έργου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από μια έμπειρη ομάδα έργου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε σχέση με ένα εγχείρημα που υποστηρίζεται από ένα μόνο άτομο.